Ngày 22/4/2018 trường mẫu giáo Mỹ Thọ tham gia thi bé yêu môi trường cấp huyện

Ngày 22/4/2018 trường mẫu giáo Mỹ Thọ tham gia thi bé yêu môi trường cấp huyện. lãnh đạo trường phân công CB-GV đưa trẻ tham gia dự thi